Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.
Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Jarocin w celu realizacji usługi iBOK, na podstawie zgody udzielonej we wniosku o założenie konta w iBOK.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypowiedzenia zgody na korzystanie z usługi iBOK, wygaśnięcia umowy o dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków,
względnie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@jarjarocin.pl
Więcej informacji: https://www.e-bip.org.pl/pwikjarocin/18740